Powrót                                    earth5.gif                                   
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

1915

 • pocz. IX - Powstanie Komitetu Obywatelskiego Miasta Chełma, który podjął decyzję zorganizowania polskiej szkoły średniej w Chełmie.
 • 22 IX - Otwarcie Szkoły Filologicznej Chełmskiej, dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego. Jako pierwszy kieruje szkołą dyr. Kazimierz Miszewski, a wkrótce po nim pastor ewangelicki Lucjan Lewandowski. Ustanowiono godło szkoły projektu art. plast. K. Witkiewicza. Materialnie wspiera szkołę lubelski oddział Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Straż Kresowa. Na początku szkoła ma 14 nauczycieli i 148 uczniów. Lokal mieści się przy ul. (nazwy nie ustalono).

1916

 • luty - Dyrektorem szkoły został mianowany Jan Sędzimir.
 • lipiec - Dyrektorem mianowano Władysława Gackiego.
 • 13 VI - Szkoła pozbawiona zostaje dotychczasowego lokalu i następuje krótka przerwa w nauce.
 • Władze okupacyjne przyznały nowy lokal przy ul. (nazwy nie ustalono).
 • Wobec narastania trudności materialnych szkoły ulega rozwiązaniu Komitet Obywatelski, a na jego miejsce powołano konsorcjum, które wyłoniło Radę Szkolną Opiekuńczą i ona przejęła opiekę nad szkołą.

1917

 • VIII - Przyjazd do Chełma Wiktora Ambroziewicza, któremu zostają powierzone obowiązki dyrektora szkoły.
 • Szkole przyznano lokum w części budynku, gdzie obecnie mieści się sąd rejonowy.

1918

 • IV - Przy szkole zostaje założone muzeum, które obecnie funkcjonuje jako instytucja państwowa pod nazwą Muzeum Okręgowe w Chełmie.
 • 3 V - Szkoła uczestniczy w olbrzymim zjeździe patriotycznym, który stanowił wyraz protestu wobec postanowień traktatu brzeskiego z 9.II. tego roku. Na błoniach pod Chełmem szkoła wystąpiła z własnym sztandarem wykonanym przez jej uczennice. Był to chrzest tego jej symbolu.
 • 18 VI - Szkole przyznano lokum w budynku dawnej szkoły techniczno-kolejowej (obecnie zespół szkół techn.) przy ul. Pocztowej.
 • 17 VIII - Nastąpiło upaństwowienie szkoły. Z ramienia Rady Regencyjnej minister Antoni Ponikowski dokonał nadania jej nowej nazwy: Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. Szkoła miała nadal profil filologiczny z 8-klasowym cyklem nauczania.
 • 1 XI - Utworzenie przy szkole bursy męskiej i żeńskiej na 50 osób.
 • X - Przybyły w końcu października do Chełma rotm. Gustaw Orlicz-Dreszer spotkał się w szkole z młodzieżą i wezwał do przeciwstawienia się okupantowi. Chłopcy należący do POW utworzyli oddział, którego komendantem Dreszer mianował Tadeusza Dąbrowskiego.
 • 2 XI - Austriacy zostali rozbrojeni. Oddział szkolny, zaopatrzony w broń, objął wartę przy magazynach wojskowych i obiektach ważnych strategicznie. Dyrektor Ambroziewicz został mianowany komisarzem cywilnym w Chełmie.
 • XI - Liczna grupa młodzieży szkolnej wstąpiła do wojska polskiego i odeszła na front wołyński.

1919

 • 1 IX - Uczniowie powrócili z wojska i rozpoczęła się nauka we wszystkich klasach.
 • 29 I - Z upoważnienia komisarza rządu, szkoła przejęła od magistratu resztki Muzeum Eparchialnego, pozostałe po wywiezieniu w 1915 r. większości eksponatów w głąb Rosji.
 • Po odejściu okupanta zebrano resztki rozproszonych księgozbiorów pozostałych po szkołach rosyjskich i pochodzących z bibliotek klasztornych, zabezpieczając je w budynku szkolnym.
 • V - Powołano Komisję Biblioteczną, na której czele stanęła Jadwiga Graff-Chrząszczewska i zajęła się katalogowaniem książek. Jednocześnie pełniła obowiązki kustosza szkolnego muzeum. Jesienią 1921 r. odeszła.
 • 15 VI - W obecności wizytatora Michalskiego został przekazany szkole gmach dawnego prawosławnego seminarium duchownego (uwolniony przez Austriaków w końcu października 1918 r.). Jednocześnie szkoła otrzymała nową nazwę - Państwowe Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego.
 • 2 VI - Delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w osobie Teofila Wiśniewskiego dokonał zarejestrowania 164 eksponatów muzealnych o charakterze zabytkowym, które były zmagazynowane w szkole.

1920

 • 22 V - Ostatnią niedzielę maja ustanowiono świętem szkoły. W tym dniu nastąpiło poświęcenie sztandaru i oficjalne przekazanie go szkole. Płat sztandaru uzupełniono naturalną nazwą szkoły, drzewce zaopatrzono w głowicę z orłem.
 • 1 VI - Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdził regulamin gimnazjum, w którym wprowadzono zapis, że część składową szkoły stanowi Muzeum Ziemi Chełmskiej. Data ta jest dniem formalnego założenia polskiej placówki muzealnej w Chełmie.
 • VII - Do Chełma poczęła zbliżać się nawała bolszewicka, w związku z czym do wojska polskiego zgłosiło się ze szkoły 9 nauczycieli, ok. 60 uczniów i kilka uczennic. Większość z nich trafiła do 7 P.P. Leg. Szkołę ewakuowano w głąb kraju. Dnia 11 VII poległ na Wołyniu uczeń-ochotnik, Antoni Krawczyński.
 • 2 VIII - W budynku obecnej bursy stał kwaterą marszałek Józef Piłsudski, który lustrował sztab armii Rydza-Śmigłego. Dokonał on wpisu do księgi pamiątkowej szkoły. Jego imieniem nazwana została świetlica bursy szkolnej.
 • 9 X - Rok szkolny rozpoczęto z opóźnieniem i tylko w młodszych klasach, jako że brak było nauczycieli, którzy odeszli do wojska.
 • XI - Wobec powrotu z wojny uczniów i nauczycieli, rozpoczęto naukę w klasach starszych.

1921

 • VI - Zorganizowano wielką wystawę szkolną ze wspaniałym dziełem starodruków z XVI do połowy XIX w.

1922

 • VI - Kierownikiem biblioteki szkolnej został Aleksander Sauter.
 • Powstał męski hufiec szkolny PW, który przygotowywał uczniów do służby wojskowej i uczył też jazdy konnej.
 • Samopomoc przystąpiła do wydawania ogólnoszkolnego pisma "Wzlot".

1923

 • 1 IX - Samorząd bursy przekształcony został w "Bratnią Pomoc".
 • 1 IX - Gimnazjum, które dotychczas było typu humanistycznego, zostało przekształcone na typ bifurkacyjny. W rezultacie od klasy IV dawnego ustroju dzieliło się ono na klasy humanistyczne i na matematyczno-przyrodnicze.

1926

 • 1 IX - Przy gimnazjum powstała stacja meteorologiczna II rzędu. Uczniowie przy pomocy prof. Kazimierza Janczykowskiego prowadzili systematyczne obserwacje, przekazując dane do Państwowego Instytutu Meteorologicznego.
 • Rozpoczęcie wydawania pisma szkolnego pt. "Przyjaciel Młodzieży". Żywot jego był jednak krótkotrwały.

1927

 • Powstała szkolna biblioteka uczniowska.

1929

 • Bursa szkolna otrzymała lokum w znajdującym się na posesji szkolnej parterowym budynku, w którym mieści się dotychczas.

1930

 • 1 IV - Dyrektor Wiktor Ambroziewicz opuszcza Chełm w związku z powołaniem go na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Aleksander Sauter.
 • 1 VII - Dyrektorem szkoły został mianowany Tadeusz Dąbrowski, bliski współpracownik Wiktora Ambroziewicza.
 • VI - Komisja muzealna nadała szkolnemu muzeum imię Wiktora Ambroziewicza. Jego kustoszami byli kolejno: Jadwiga Chrząszczewska-Graff, Jadwiga Jędrzejewska i Kazimierz Janczykowski.
 • Uczniowie ze szkolnej bursy własnymi siłami zbudowali w parku szkolnym pomnik patrona bursy - ks. Stanisława Brzóski.
 • XII - Kierownictwo biblioteki szkolnej objął Teofil Sosnowski.

1931

 • Został zorganizowany żeński hufiec szkolny PW.

1932

 • 1 IX - Otwarcie świetlicy szkolnej, która pozwala na eksperymenty w dziedzinie zajęć pozalekcyjnych.
 • 1 X - Otwarcie pracowni neofilologicznej, która powstała z przyłączenia dotychczasowych: romanistycznej i germanistycznej. Przy niej utworzono bibliotekę podręczną liczącą 200 tomów, widoki miast, mapy i inne pomoce naukowe. Opiekę powierzono Antoninie Popławskiej.

1933

 • 1 IX - Wprowadzona została reforma ustroju szkolnictwa, w związku z czym powrócono do typu humanistycznego szkoły. Znikły granatowe rogatywki ze znaczkami szkoły filologicznej. Wprowadzone zostały mundurki granatowe i okrągłe czapki w typie zbliżonym do maciejówki ze zunifikowanymi znaczkami na nich.
 • Szkoła otrzymała nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego. Ustanowiono 4 klasy gimnazjalne i 2 licealne. Wprowadzono system pracowniczy nauczania.
 • 1 IX - Otwarto pracownię języka łacińskiego. Biblioteka podręczna liczyła 526 tomów, a także mapy i widoki. Pracownią kierował Michał Kińczyk.

1934

 • 1 IX - Otwarcie pracowni polonistycznej. Podręczna biblioteka zawierająca słowniki, encyklopedie, podręczniki gramatyki liczyła ok. 250 tomów. Kierował pracownią Adam Skarbinowski.
 • Uruchomiono czytelnię przedmiotową, czynną po południu.

1935

 • VI - Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły Tadeusza Dąbrowskiego, który odszedł do Warszawy.
 • VIII - Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły przybyłego z Grodna Maurycego Adlera.
 • ok. 20 VIII - Tragiczna śmierć nowo mianowanego dyrektora M. Adlera.
 • 30 VIII - Na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaje Marian Lipski.
 • 1 IX - Odbyły się uroczystości XX-lecia szkoły uświetnione wydaniem księgi pt. "W dwudziestą rocznicę 1915-1935. Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w Chełmie".
 • IX - Odbył się I Zjazd byłych wychowawców i absolwentów szkoły.
 • 10 X - Otwarcie pracowni geograficznej, której opiekunem został Kazimierz Janczykowski.

1936

 • I - Powstanie konstytucji Rzeczypospolitej Uczniowskiej Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. St. Czarnieckiego.

1937

 • 1 IX - Likwidacja koedukacji i utworzenie Gimnazjum i Liceum Męskiego im. St. Czarnieckiego.

1939

 • 1 IX - Zdradziecki napad Niemiec hitlerowskich na Polskę i przerwa w zajęciach szkolnych.

1939 - 1941

 • W budynku naszej szkoły istnieje Gimnazjum Ukraińskie.

1939 - 1944

 • Nauczyciele organizują i kontynuują nauczanie na tajnych kompletach.

1948

 • VIII - Reorganizacja polskiego szkolnictwa. Utworzenie szkoły 11-letniej opartej na nowych programach nauczania.

1950

 • 21 VIII - Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły Mariana Lipskiego i mianowanie Antoniego Rubaja.

1954

 • 1 IX - Fuzja Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi wraz z istniejącymi przy nich szkołami podstawowymi i utworzenie ogromnej szkoły o liczbie 28 oddziałów pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego. Dyrektorem nowo utworzonej szkoły został mianowany Stanisław Karczmarzyk.

1956

 • XII - Zainstalowanie w gmachu szkolnym centralnego ogrzewania dzięki subsydiom z SFOS.

1957

 • 14 - 15 XI - II Zjazd byłych wychowanków z lat 1915 - 1957, na który przybyło ok. 600 osób. Zasłużeni pracownicy szkoły otrzymali wysokie odznaczenia państwowe.
 • Odsłonięto pomnik poświęcony pamięci nauczycieli i wychowanków szkoły, którzy oddali życie za ojczyznę.

1958

 • 1 VIII - Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły Stanisława Karczmarzyka i powierzenie p.o. Zofii Farbiszewskiej.

1959

 • 1 IX - Obowiązki dyrektora szkoły powierzono Józefowi Szczerbie, byłemu kierownikowi Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Chełmie.

1961

 • 1 IX - Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje dawny nauczyciel Liceum im. Stefana Czarnieckiego i były dyrektor Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli - Stefan Mrożkiewicz.
 • 8 V - Śmierć prof. Michała Kińczyka, nauczyciela języka łacińskiego.
 • 2 - 15 VII - II rajd pieszy "Czarniecczyków" po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Janczykowskiego.
 • Część posesji liceum oddano budującej się szkole ekonomicznej.

1963

 • 19 III - Śmierć prof. Stanisława Taboła, nauczyciela historii.
 • 9 X - Uroczysta akademia w 100 Rocznicę powstania styczniowego i otwarcie wystawy - "Powstanie Styczniowe na Chełmszczyźnie".

1965

 • 25 - 26 IX - III Zjazd Wychowawców i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. St. Czarnieckiego dla uczczenia 300 rocznicy śmierci patrona szkoły, 60-lecia strajku szkolnego i 50-lecia istnienia szkoły.
 • Wmurowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia jubileuszu 50-lecia działalności pedagogicznej liceum.
 • 20 XII - Zmarł prof. Zenon Wędołowski, długoletni nauczyciel języka polskiego.

1966

 • 21 IV - Zmarła prof. Franciszka Wojciechowska, długoletnia nauczycielka geografii.
 • 3 VI - Zmarł prof.Teofil Sosnowski, długoletni nauczyciel chemii i bibliotekarz.
 • 9 VI - Zmarła Kazimiera Pieracka, długoletnia sekretarka szkoły, opiekunka szkolnego zespołu teatralnego, reżyser Teatru Ziemi Chełmskiej.
 • 29 X - Zmarł prof. Franciszek Duch, długoletni nauczyciel geografii i opiekun chóru szkolnego.

1968

 • 11 - 12 III- Zjazd dyrektorów liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego i przeprowadzenie frontalnej koleżeńskiej wizytacji, w wyniku której pracę szkoły oceniono bardzo wysoko.
 • Dyrektor Stefan Mrożkiewicz odchodzi na urlop zdrowotny, a obowiązki dyrektora przejmuje mgr Leszek Kulikowski.
 • 18 XI - Sesja historyczna poświęcona 50 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 23 XI - Zmarł prof. Wiktor Grzegorz Ambroziewicz, nauczyciel, działacz, były dyrektor szkoły w latach 1917-1930, późniejszy kurator Szkolnego Okręgu Warszawskiego.
 • 13 XII - Zmarł prof. Jan Wasilewski, długoletni nauczyciel historii, języka rosyjskiego, współorganizator liceum dla dorosłych i organizator Liceum Czarnieckiego po II wojnie światowej.

1969

 • 1 IX - Reforma szkolna, w wyniku której wyodrębniono Szkołę Podstawową nr 9 i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. Kierownikiem szkoły podstawowej zostaje Witold Fałkowski, a dyrektorem liceum - Leszek Kulikowski.
 • 11 IX -Zmarł prof. Jan Błaszczak, nauczyciel biologii.
 • 11 III - Zmarła prof. Irena Cichowicz, nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka.
 • 18 IV - Zmarł prof. Kazimierz Janczykowski, długoletni nauczyciel geografii, współzałożyciel Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, odkrywca uroków Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

1973

 • 20 I - Uchwała Rady Pedagogicznej dotycząca przyznawania rodzicom wyróżniających się uczniów listów pochwalnych.
 • Udział uczniów Artura Ciocha i Marka Kultysa w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Atenach.
 • 30 III - Zmarła prof. Maria Farbiszewska, długoletnia nauczycielka języka francuskiego, opiekunka Samorządu Szkolnego.

1975

 • 24 I - Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wznowienia po 40 latach obchodów Dnia Patrona w dniu 26 kwietnia każdego roku.
 • 13 II - Uchwala Rady Pedagogicznej dotycząca przyznawania wyróżniającym się absolwentom medalu z podobizną Patrona oraz wszystkim absolwentom Karty Czarniecczyka, będącej symbolem więzi wielu pokoleń, przyznawanych każdego roku, a wręczanych na uroczystości pożegnania maturzystów.
 • 26 IV - Pierwsze po 40 latach obchody Dnia Patrona Szkoły - otwarcie wystawy eksponatów zgromadzonych w Izbie Tradycji Szkoły.
 • 1 IX - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Zdzisław Jawor.
 • 27 - 28 IX- IV Zjazd Wychowawców i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego i Królowej Jadwigi z okazji 60 rocznicy powstania szkoły.
 • Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
 • Ustanowienie nowego godła szkoły.
 • Wydanie medalu pamiątkowego 60-lecia szkoły.

1976

 • Nawiązanie kontaktu z m/s "Chełm" i jego matką chrzestną, panią Barbarą Kornas.

1977

 • 27 I - Zmarł prof. Stefan Mrożkiewicz, dyrektor liceum w latach 1961-1969, wychowawca młodzieży, nauczyciel języka polskiego, współtwórca repertuaru Teatru Ziemi Chełmskiej.
 • 26 IV - Otwarcie Izby Tradycji Szkoły i umieszczenie w niej pierwszego historycznego sztandaru.
 • Spotkanie z załogą statku m/s "Chełm".

1978

 • Oddanie szkole nowego internatu w osiedlu XXX-lecia PRL.
 • Komendantka szczepu ZHP Beata Klimowicz reprezentuje województwo na IX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Hawanie.
 • Zmarła prof. Maria Patrynowa, długoletnia nauczycielka wychowania fizycznego i opiekunka zespołu tanecznego.

1981

 • W związku z wypadkiem dyrektora Zdzisława Jawora obowiązki dyrektora przejmuje Karolina Uszczuk.
 • Wyróżnienie szkoły medalem pamiątkowym, ufundowanym przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej za przygotowanie młodzieży do olimpiad przez 10 lat, w tym 11 finalistów i 4 laureatów.
 • 28 VIII - Zmarła prof. Róża Marmurowska, długoletnia nauczycielka zajęć technicznych.
 • 5 IX - Koleżeński zjazd klasowy rocznika 1971.
 • 1 XII - Wybór Karoliny Uszczuk na stanowisko dyrektora szkoły, zastępcą zostaje Hieronim Wójtiuk.
 • 30 XII - Zmarł prof. Alfred Wróblewski, długoletni nauczyciel biologii.

1985

 • 28 I - Zmarła Maria Hilgierowa, wychowanka, a później wieloletnia sekretarka, która w okresie II wojny światowej przechowywała sztandar szkolny wspólnie z Bronisławą Kulkówną.
 • IV - Nawiązanie kontaktu z Liceum 0gólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach.
 • V - Ogólnopolska sesja literacko-historyczna z okazji Dnia Zwycięstwa.
 • 5 VI - W Stanach Zjednoczonych zmarł Jan Sowiński.
 • 21 - 22 IX - V Zjazd Czarniecczyków z okazji 70-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką - Za Zasługi dla Województwa Chełmskiego.
 • Odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą nauczycieli, którzy prowadzili tajne nauczanie.

1987

 • VI - Pożegnanie zastępcy dyrektora szkoły Hieronima Wojtiuka.
 • 1 IX - Funkcję zastępcy dyrektora obejmuje Irena Zalewska-Krawczyk.
 • 1 IX - Przekształcenie bursy w samodzielną jednostkę administracyjną i wydzielenie jej ze struktury organizacyjnej szkoły.

1989

 • II - Ogólnopolska premiera sztuki B. Scheafera "Scenariusz dla trzech aktorów" z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego, Ateneum i Teatru Polskiego.
 • VI - Spotkanie młodzieży szkolnej z absolwentami przedwojennego gimnazjum, zdającymi egzamin dojrzałości w latach 1927 - 1929.
 • 1 IX - Pożegnanie dyr. Karoliny Uszczuk i Ireny Krawczyk. Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Mariana Różańskiego.
 • X - Rozpoczęcie budowy pawilonu z salą gimnastyczną.

1990

 • Z inicjatywy Witolda Fałkowskiego, byłego zastępcy dyrektora I LO, orzeł zdobiący drzewce nowego sztandaru zyskuje koronę.
 • 1 IX - Powrót nauki religii do szkoły.
 • 8 IX - Poświęcenie podczas Mszy św. w Bazylice NMP ufundowanego w 1975 roku sztandaru szkoły i krzyży, które zostały powieszone w szkole.
 • 28 IX - Zastępcą dyrektora szkoły zostaje Antoni Skubiszewski.
 • IX - Rozpoczęcie działalności przez radiowęzeł szkolny.

1991

 • V - Pierwszy egzamin dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na Wydział Chemii UMCS w Lublinie.
 • IX - Otwarcie nowej pracowni komputerowej IBM PC.
 • X - Oddanie do użytku wymiennikowni, podłączenie szkoły do miejskiej sieci c.o.

1992

 • II - Połączona z wystawą "Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" sesja popularnonaukowa, poświęcona życiu i twórczości pisarza.
 • 14 II - Ustanowienie Fundacji Rozwoju I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Przewodniczącym Zarządu Fundacji został Janusz Krzywicki.
 • 1 IX - Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1992/93 połączona z oddaniem do użytku sali gimnastycznej.
 • XI - Powołanie Wspólnoty Ekologicznej BIOS.

1993

 • IV - Rekoncyliacja kaplicy szkolnej.
 • V - Szkoła na liście rankingowej najlepszych liceów polskich na łamach "Polityki".
 • Powołanie pięciu klas autorskich.
 • Adaptacja parteru dla osób niepełnosprawnych.
 • XI - Oddanie do użytku pracowni komputerowej - Macintosh.

1994

 • 3 II - Zmarł prof. Witold Fałkowski - wieloletni nauczyciel i dyrektor SP nr 9 i wicedyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego.
 • 13 III - Zmarła prof. Nina Piątkowska - zasłużona nauczycielka Liceum im. Królowej Jadwigi i I Liceum im. St. Czarnieckiego w Chełmie.
 • IV - Otwarcie Izby Tradycji Szkoły.
 • 8 VII - Rozpoczęcie pracy przy budowie krytej pływalni.
 • IX - Powołanie kolejnych klas autorskich.
 • 3 XII - Tragiczna śmierć ks. Mariusza Madeja - katechety szkolnego.

1995

 • 20 - 22 I - Eliminacje Okręgowe XXI Olimpiady Geograficznej i Nautologticznej pod hasłem "Geografia uczy myśleć naukowo, czuć estetycznie, działać praktycznie".
 • 31 I - Zmarła prof. Pelagia Matysiak - zasłużona nauczycielka chemii I LO.
 • III - Zatwierdzenie regulaminu szkoły.
 • IX - Powołanie 4 klas autorskich.
 • 15 IX - IV misja do Czarncy.
 • 22 - 24 IX - VI Zajazd Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Chełmie.
 • Ustawienie "nowej" czapli przed gmachem szkoły.
 • Wydanie medalu pamiątkowego.
 • Wydanie "Księgi pamiątkowej czarniecczyków", nawiązującej do wydawnictwa z 1935 roku. Opracowali: Władysław Pluta, Anna Borowska, Irena Krawczyk, Anna Moryl, ks. Mirosław Bielecki, Marian Różański, Konstanty Prożogo.
 • X - Otwarcie gabinetu stomatologicznego.
 • 9 XI - Spotkanie z wiceministrem Edukacji Narodowej p. Danutą Grabowską.
 • 24 XI - Spotkanie z prof. Jerzym Pinderą, absolwentem naszej szkoły z 1933 r.

1996

 • 26 I - Apel poświęcony rocznicy powstania styczniowego.
 • IV - Uchwała Rady Pedagogicznej o przyznawaniu najlepszemu absolwentowi szkoły medalu "PRIMO PRIMORUM".
 • 19 - 21IV - I Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska'96".
 • 26 IV - Uroczystość Dnia Patrona - honorowymi gośćmi byli A. Wróblewska, St. Podlewski, K. Koszelowicz, goście z Czarncy, F. Świstowski, Cz. Klimowicz, J. Tuszyński. Pracowni biologicznej nadano imię prof. Alfreda Wróblewskiego.
 • 27 VI - Zmarła prof. Alicja Kapłon - wieloletnia nauczycielka historii.
 • 8 VIII - Zmarła pani Alina Dąbrowska Tetmajer - absolwentka szkoły.

1997

 • 10 I - Otwarcie krytej pływalni.
 • Wydanie okolicznościowej "Jednodniówki" i II cz. Księgi Pamiątkowej Czarniecczyków.
 • III - Finał szkolnego konkursu nt. Historii Najnowszej (1980-1995), zorganizowanego przez p. E. Betiuk. Honorowy patronat nad jego przebiegiem objął Instytut L. Wałęsy.
 • 4 - 5 IV - II Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska'97".
 • 21 IV - Podsumowanie dorobku pierwszych klas innowacyjnych: menedżerskiej, ekologicznej, prawniczej i kulturoznawczej.
 • 25 - 26 IV - Dzień Patrona:
  - dni otwarte szkoły - oferta edukacyjna dla przyszłych Czarniecczyków
  - wybór nowego Pocztu Sztandarowego.
 • 19 V - Wizyta wicemarszałka Sejmu RP Aleksandra Małachowskiego.
 • 3 IX - Przyznanie ucz. kl. IVa Markowi Lekkiemu stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • 30 XI - Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Szczwieja.
 • 8 XII - Śmierć prof. Romana Radzięciaka - nauczyciela muzyki.
 • 6 - 12 XII - Warsztaty teatralne prowadzone przez aktora warszawskiego teatru Montownia - absolwenta szkoły A. Krawczuka.

1998

 • 1 III - Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wykładowcę PWST w W-wie prof. J. Komasę dla członków Klubu Żywego Słowa "Oksymoron"
 • 2 III - Spotkanie posła H. Wujca z młodzieżą szkoły na temat reformy administracyjnej i samorządowej
 • 20 - 21III - III Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska'98"
 • 24 IV - Dzień Patrona, gościem Honorowym był J.E. arcybiskup Józef Życiński
 • V - Udział ucz. D. Golonki i M. Lekkiego w Międzynarodowej Olimpiadzie J. Łacińskiego we Włoszech
 • 4 VI - Podsumowanie działalności klas innowacyjnych: sportowej, biol.-chem., językowej i mat.-fiz.
 • 2 IX - Wizyta w szkole przedstawicieli regionu Sardynii we Włoszech
 • 25 IX - 7 X - Wycieczka programowa kl. II c (z rozszerzonym j. franc.) do Francji i nawiązanie współpracy z liceum w Lyonie
 • 13 X - Wystawa J. Piaseckiego "Modlitwa Ziemi" w XX rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

1999

 • 10 IV - Przegląd działalności artystycznej szkół chełmskich "Mikser"
 • 12 IV - Dni Otwarte Szkoły - propozycje klas innowacyjnych na r. szk. 1999/2000, pokazy fizyczne
 • 26 IV - Dzień Patrona - Święto Szkoły, wydanie okolicznościowej "Jednodniówki"

2000

 • 1 IX - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 18 IX - Misja do Czarncy
 • 21 IX - Spotkanie z olimpijczykami
 • 21 - 28 IX - Goście z Sindelfingen
 • 22 IX - 24 IX  - VII Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego oraz Królowej Jadwigi
 • 25 IX - 1 X - Udział przedstawicieli Wspólnoty Ekologicznej "BiOS" w Forum Edukacyjnym "Przyjazna szkoła"
 • 3 X - Sejmik SU
 • 5 X - Otrzęsiny kl. I
 • 12 X - Inauguracja szkolnego roku sportowego
 • 12-15 X - Wyjazd do Uteny
 • 14 X - Dzień Edukacji Narodowej
 • 19 X - XVI Pielgrzymka Młodzieży na Jasną Górę
 • 21-28 IX - Udział zespołu muzycznego w imprezie charytatywnej "Muzyczna scena otwartych serc"
 • 10 XI - Uroczysta akademia z okazji 82 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 16 XI - Spotkanie z Lesławem Zubem - "Rowerem przez Skandynawię"
 • 17 XI - Spektakl "Czerwona ballada o maku"
 • 26 XI - Udział w Reionalnym Konkursie Recytatorskim Literatury Współczesnej
 • 4 XII - Projekt "Korzenie Europy-Akropol Ateński"w ramach programu edukacji europejskiej
 • 6 XII - Spotkanie z kulturą rosyjską (pieśni rosyjskie,sztuka ludowa,potrawy rosyjskie
 • 8 XII - Sesja naukowa "Miejsca bliskie i niezwykłe" (BiOS)
 • 8 XII - Spotkanie adwentowe-kolędowanie w języku niemieckim
 • 11 XII - Spektakl "Zbrodnia i kara"
 • 13 XII - Warsztaty z analizy wiersza - dr Marek Stanisz
 • 13 XII - Lekcja otwarta o "Forum Romanum" (Anna Sadlak)
 • 13 XII - Gościli u nas nauczyciele języka polskiego z Ukrainy
 • 14 XII - Udział w konkursie na recenzję teatralną w 2000 roku
 • 19 XII - Sesja "Ginące zawody" (Koło TOnZ)
 • 22 XII - Szkolna Wigilia

2001

 • 5 I - Jasełka na deptaku
 • 9 I - Udział w Wojewódzkich zawodach w pływaniu
 • 10 I - Kolędowanie po rosyjsku
 • 12 I - Poranek mitologiczny "Rzym pod rządami Antoninów"
 • 27 I - Studniówka
 • 14 II - Walentynki
 • 15 II - II etap Konkursu Wiedzy o Patronie Stefanie Czarnieckim i Historii Szkoły
 • 20 - 23 II - Dni Kultury Niemieckiej
 • 22 II - Pilotaż matury 2002
 • 24 II - Udział w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Lirycznej
 • 1 III - IV Festiwal Piosenki i Poezji Angielskiej
 • 7 III - Biesiada po włosku
 • 1 - 30 III - Radosna twórczość Czarniecczyków-grupa "Implicytni" prezentuje prace uzdolnionych uczniów
 • 19 - 23 III - Panorama kl.I f
 • 23 III - Udział w III Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej
 • 23 - 26 III - VI Festiwal Teatrow Szkolnych "Maska"2001
 • 2 - 6 IV - Tydzień Kultury Francuskiej Francuskie(V Festiwal Piosenkij, projekcja filmu "Niebieski",konkurs ortograficzny)
 • 4 IV - Goście z Sindelfingen
 • 19 - 22 IV - XXIV Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych
 • 22 IV - Udział w IV Ogolnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej
 • 25 IV - Podsumowanie klas innowacyjnych
 • 26 IV - Dzień Patrona
 • 27 IV - Edukacja europejska-spotkanie z prof.Tadeuszem Radzikiem
 • 27 IV - IV pokazy fizyczne
 • 27 IV - Udział w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej
 • 3 V - Montaż słowno-muzyczny poświęcony 210 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 8 - 9 V - Matura pisemna
 • 10 V - Udział w konkursie"Europa -nasz wspólny dom,Polska - nasza Ojczyzna"
 • 10 V - Udział w Dniu Europejskim w II LO
 • 14 V - Spotkanie z przyrodnikiem i artystą Zbigniewem Jóźwikiem "Z życia tundry"
 • 17 V - 1 VI - Ustny egzamin dojrzałości
 • 21 V - Muzyczny świat dixielandu - występ tria "Srebrna tarka"
 • 23 V - Seminarium "Ekologia wobec innych dyscyplin nauki"
 • 24 V - Seminarium "Poszukiwanie i przetwarzanie energii w aspekcie ochrony środowiska"
 • 26 V - Finał konkursu na najlepszą firmę uczniowską "Produkcik 2001"
 • 28 V - Montaż słowno-muzyczny poświęcony 20 rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 29 V - Kangur europejski - konkurs matematyczny
 • 31 V - Udział w mityngu antytytoniowym z okazji światowego Dnia bez Tytoniu
 • 4 VI - Dzień Europejski
 • 5 VI - Pożegnanie uczniów kl.IV
 • 8 VI - Inspiracje antyczne-poranek świetlicowy
 • 8 VI - Udział w Dniach Chełma
 • 11 VI - Sesja poświęcona dziedzictwu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 20 VI - Spotkanie z aktorką Joanną Trzepiecińską
 • 22 VI - Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 1 IX - Rocznicowe spotkanie absolwentów 1967-1971
 • 3 IX - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 8 IX - Udział w III Forum Klubów Europejskich
 • 14 IX - "Skuteczne projektowanie stron WWW"-szkolenie w ramach programu "Internet w szkołach - projekt prezydenta RP"
 • 18 - 19 IX - Próbna matura
 • 20 - 27 IX - Gościła u nas młodzież z Sindelfingen
 • 24 IX - Obejrzeliśmy spektakl "Szewcy"
 • 26 IX - Sylwetki filmu polskiego-spotkanie z aktorem Janem Wieczorkowskim
 • 28 - 30 IX - Udział w VIII Ogólnopolskim Forum Edukacyjnym "Przyjazna szkoła"
 • 1 - 6 X - Wystawa marynistyczna
 • 5 - 7 X - Udział w ogólnopolskich warsztatach w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym "Nie zamykajcie drzwi"
 • 7 - 13 X - Wyjazd młodzieży do Uteny
 • 9 X - Przyjęcie szkoły do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych
 • 15 X - Dzień Edukacji Narodowej
 • 18 X - Wyjazd do Włodawy na "Zjazd prymusów"
 • 19 X, 31 X - Obejrzeliśmy film "Qvo vadis"
 • 12 XI - Święto Niepodległości

 2002

 • 9 I - I LO w Chełmie - I miejsce w województwie lubelskim (ranking najlepszych szkół średnich w Polsce)
 • 15 I - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Antoni Skubiszewski, wyłoniony w drodze konkursu
 • 24 I - Rada Pedagogiczna oraz podziękowania od prezydenta
 • 26 I - Studniówka
 • 15 II - obowiązki zastępcy dyrektora szkoły obejmuje prof. Janusz Krzywcki
 • 15 II - I Szkolne Negocjacje Europejskie
 • 28 II - Otwarte spotkanie nauczycieli - humanistów z chełmskich szkół średnich
 • 7-8 III - Próbne matury
 • 12-13 IV - VII Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska 2002"
 • 17 IV - Dni Otwarte oraz V pokazy fizyczne
 • 22 IV - Sesja popularnonaukowa
 • 25-26 IV - Dzień Patrona
 • 9-10 V - Matura
 • 21-29 V - Tydzień Kultury Fizycznej
 • 3 VI - Dzień Europejski i wręczenie nagród zespołowi redakcyjnemu strony internetowej (G. Pękała i K. Starykiewicz) za zajęcie I miejsca w woj. lubelskim w konkursie Prezydenta RP "Euroszkoła w Internecie"
 • 7 VI - Pożegnanie maturzystów w roku szkolnym 2001/2002
 • 18 VI - udział zespołu redakcyjnego w finałach konkursu "Euroszkoła w Internecie" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (G. Pękała i K. Starykiewicz oraz opiekun A. Cichowicz i dyrektor szkoły A. Skubiszewski)
 • 21 VI - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2001/2002
 • 30 VIII - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 2 IX - Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003 (w murach naszego liceum rozpoczynają naukę pierwsi absolwenci gimnazjum oraz pierwsze klasy gimnazjum)
 • 20 IX - udział w akcji Sprzątanie Świata - Polska 2003
 • 23 IX - wybory Samorządu Uczniowskiego
 • 30 IX - 6 X - wymiana międzynarodowa: przyjazd gości z Goldberg Gymasium z Sindelfingen z Niemiec
 • 2 X - ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • 2 X - Otrzęsiny, czyli przyjęcie pierwszoklasistów do grona Czarniecczyków przez starszych kolegów
 • 4-11 X - Wystawa górska - Międzynarodowy Rok Gór
 • 12 X - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
 • 14 X - obchody Dnia Edukacji Narodowej - uroczysta akademia
 • 20-26 X - udział uczniów w debacie Patologie społeczne a bezdomność
 • 25 X - spotkanie uczniów z drużyną koszykarek AZS Meblotap Chełm
 • 12 XI - uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
 • 26 XI - wysłuchanie przez uczniów wykładu Profilaktyka cukrzycy  Ewy Kostrzewy-Zabłockiej
 • 28 XI - obejrzenie przez uczniów spektaklu Biały marsz w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego
 • 28 XI - udział uczniów w spotkaniu z podróżnikiem Romanem Żelaznym; obejrzenie prezentacji multimedialnej Aconcagua i Kilimanjaro - fascynacja światem wysokich gór.
 • 1 XII - udział uczniów w akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę; przekazanie zebranych w szkole darów na rzecz akcji
 • 2 XII - IDOL Czarniecczyków
 • 5 XII - jubileuszowa sesja naukowa koła biologicznego BIOS Nie zaniedbujmy nauki o pięknie
 • 9 XII - kiermasz literatury religijnej - Promocja dobrej książki
 • 10 XII - obchody Dnia Praw Człowieka - udział uczniów w sesji naukowej
 • 12 XII - Moja szkoła w Europie  - udział w akcji Obserwujemy szczyt w Kopenhadze oraz akcja informacyjna
 • 18 XII - Dzień Kultury Rosyjskiej
 • 19 XII - Wieczór Wigilijny Pięciu Kultur

 2003

 • 8 I - 66 miejsce naszego liceum w kraju i 4 w województwie lubelskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2003 "Rzeczpospolitej" oraz "Perspektyw"
 • 13 - 14 II - "Poczta radości w naszej szkole" i dyskoteka walentynkowa przygotowane przez Samorząd Uczniowski.
 • 16 I - uczestnictwo w szkolnej sesji naukowej Woda jest życiem
 • 23 I - szkolna konferencja Idea partnerstwa społeczeństw we współczesnej Europie - prezentacja miast partnerskich Chełma
 • 25 I - Bal Studniówkowy 2003
 • 26-31 I - uczestnictwo aktorów Szkolnego Teatru OKSYMORON w XI Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych Poznań 2003
 • 15 II - udział delegacji naszej szkoły w sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.
 • 18 II - udział Czarniecczyków w akcji Nasza wspólna przeszłość - uczniowie adoptują zabytki
 • 21-26 II - akcja protestacyjna społeczności Czarniecczyków przeciw planom zmian organizacyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego; władze samorządowe miasta odstąpiły od planów utworzenia Zespołu Szkół przez połączenie I LO z GP nr 2. Cieszymy się, że zwyciężył rozsądek i szacunek dla tradycji Miasta i Szkoły, bowiem wchodząc do Europy, stoimy na straży naszej małej Ojczyzny - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.
 • 6 - 7 III - pisemne matury próbne.
 • 10 - 14 III - Dni Kultury Angielskiej.
 • 10 III - obrady Sejmiku Uczniowskiego - uchwalenie nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
 • 14 III - udział w koncercie laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza oraz III Międzyszkolnym Konkursie "Przysłowia niemieckie" we Włodawie.
 • 17 - 21 III - Dni Kultury Niemieckiej.
 • 19 III - udział w XXIII Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym "Józef Ignacy Kraszewski - jego życie i dzieło" w Romanowie.
 • 20 III - spotkanie przedstawicieli chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie z nauczycielami dyplomowanymi.
 • 24 - 28 III - Tydzień Matematyki.
 • 24 - 28 III - udział w Giełdzie Szkół Chełmskich w Bibliotece Pedagogicznej.
 • 27 III - finał szkolnej edycji konkursu "Tysiąc w rozumie" (zwycięzca - Paweł Kuczyński z kl. III f).
 • 28 III - udział naszych reprezentantów w V Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.
 • 2 - 3 IV - udział naszych uczniów w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej.
 • 7 - 11 IV - Tydzień Kultury Francuskiej.
 • 10 IV - finał I Miejskiego Konkursu "Tysiąc w rozumie" z udziałem przedstawicieli chełmskich liceów: Rafała Janaczka z II LO, Michała Klai z III LO, Moniki Mojsym z ZSO nr 1, Weroniki Piędzi z Zespołu Szkół Społecznych oraz naszego reprezentanta - Pawła Kuczyńskiego (ponownie zwycięzcy).
 • 11 IV - udział w prelekcji "Katyń - symbol strat inteligencji polskiej na Wschodzie".
 • 15 IV - sprzątanie grobów przez członków szkolnego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
 • 16 IV - spotkanie wielkanocne.
 • 25 IV - Dzień Patrona.
 • 26 IV - Biesiada u Czarniecczyków. Wręczenie - po raz pierwszy - "Stefanek" - nagród społeczności uczniowskiej I LO (tegoroczni laureaci: prof. Maria Wierzchoś - w kategorii PIŁA ROKU - oraz Damian Czaus z kl. I a - DEBEŚCIAK).
 • 23 - 26 IV - pobyt zaproszonych gości z gimnazjum z Uteny.
 • 28 IV - spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w związku z realizacją programu "Nasza wspólna przeszłość - uczniowie adoptują zabytki".
 • 29 IV - Dzień Regionu.
 • 3 - 5 V - uroczystości z okazji 212. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • 6 - 7 V - część pisemna egzaminu dojrzałości.
 • 12 V - udział reprezentacji naszej młodzieży w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
 • 1 VI - uczestnictwo delegacji uczniowskiej w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
 • 5 VI - pożegnanie tegorocznych maturzystów.
 • 13 VI - akcja "Bezpieczne wakacje".
 • 18 VI - ostatni w tym roku szkolnym Sejmik Uczniowski - powołanie Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2003/2004.
 • 20 VI - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2002/2003.
 • 17 - 22 VIII - wyjazd nauczycieli I LO do Wilna i Uteny.
 • 1 IX - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004.
 • 12, 19 IX - udział młodzieży w Ogólnopolskiej Akcji "Sprzątanie Świata".
 • 18 - 26 IX - wizyta w naszej szkole młodzieży z Goldberg - Gymnasium w Sindelfingen (Niemcy).
 • 22 IX - "Armia Rzymska" - pokazy w wykonaniu studentów UMCS w Lublinie.
 • 23 IX - wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego; wybór spośród nauczycieli i uczniów rzeczników praw ucznia.
 • 23, 29 IX - Europejskie Dni Dziedzictwa.
 • 24 IX - obrady Sejmiku Samorządowego (zatwierdzenie wyników pierwszych wyborów powszechnych do Samorządu Uczniowskiego).
 • 26 IX - warsztaty integracyjno - programowe dla członków Rady Samorządu Uczniowskiego oraz samorządów klasowych. Powrót do formuły "Panoram klas".
 • 7 X - ąlubowanie i otrzęsiny uczniów klas pierwszych.
 • 11 X - pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 • 13 X - Dzień Edukacji pod hasłem "Mistrzowie - nauczyciele, którzy tworzyli historię tej szkoły" (multimedialna prezentacja sylwetek prof. Barbary Pośpiech, prof. Romana Radzięciaka oraz prof. Kazimierza Janczykowskiego).
 • 19 - 24 X - wyjazd delegacji uczniów naszej szkoły do Uteny (Litwa).
 • 21 X - otwarcie wystawy "ABC wiedzy o krainach geograficznych Polski" z okazji Światowego Dnia Turystyki.
  Uczestnictwo naszej delegacji w podsumowaniu udziału młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w Krasnymstawie.
  Uroczysta inauguracja "Szkoły z klasą".
 • 23 X - spotkanie uczniów klas I, II i IV z Dyrekcją, pedagogiem i rzecznikami praw ucznia.
  Udział w zawodach "Czwartek Bokserski".
 • 27 X - udział w Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie.
 • 1 - 2 XI - kwesta na cmentarzu przy ul. Lwowskiej.
 • 10 XI - "Szkolne konfrontacje historyczne" - akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 • 20 XI - Dzień Kultury Rosyjskiej.
 • 25 XI - dyskoteka andrzejkowa.
 • 1 XII - debata na temat przemocy "Nie zamykaj oczu" z udziałem przedstawicieli władz miasta, chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, dziennikarzy lokalnych mediów, uczniów klas I, II i IV oraz rodziców.
 • 15 - 19 XII - kiermasz książki religijnej.
 • 17 XII - Wigilijny Wieczór Kultur (angielskiej, francuskiej, łacińskiej, niemieckiej i rosyjskiej).
 • 19 XII - Misterium Bożego Narodzenia.

2004

 

7 I - 41 miejsce naszego liceum w kraju i 2 w województwie lubelskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2004 "Rzeczpospolitej" oraz "Perspektyw".

7 I - podsumowanie pracy szkoły w I semestrze - spotkanie Dyrekcji z rodzicami połączone z prezentacją dorobku I LO w Chełmie.

24 I - Bal Studniówkowy.

28 I - powołanie Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

31 I - zabawa półmetkowa uczniów klas II.

10 - 13 II - Dni Kultury Niemieckiej.

5 II - II edycja "Idola Czarniecczyków".

21 - 28 II - ferie zimowe.

11 - 12 III - próbne egzaminy dojrzałości.

8 - 12 III - Tydzień Kultury Filmowej.

17 III - Zmarła p. prof.Irena Stanisławska, wieloletnia nauczycielka fizyki, wychowawczyni wielu pokoleń Czarniecczyków.

18 III - Szkolny etap konkursu "Tysiąc w rozumie"

22-26.III - Udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie - prezentacja i promocja szkoły
                  wśró gimnazjalistów powiatu chełmskiego

23 III - Podsumowanie dorobku innowacyjnego klas czwartych z udziałem przedstawicieli władz oświatowych i miejskich

23 III
- 2 IV

Wymiana międzynarodowa: wyjazd młodzieży do Sindelfingen /Niemcy/

29 III

Finał konkursu "O Patronie i Historii Szkoły"

1-6 IV

Tydzień Kultury Francuskiej

2 IV

II miejsce szkoły w III Wojewódzkim Rankingu Liceów "Kuriera Lubelskiego"

6 IV

VII Festiwal Piosenki Francuskiej

16-17 IV

I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska 2004"

17 IV

Udział grupy nauczycieli w spotkaniu roboczym w ramach akcji "Szkoła z klasą"

19-23 IV

IV Festiwal Nauki w I LO - Dzień Matematyki, pokazy fizyczne dla gimnazjalistów

22 IV

Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów chełmskich gimnazjów - spotkania z przyszłymi wychowawcami

23 IV

Finał II Miejskiego Konkursu "Tysiąc w rozumie" z udziałem przedstawicieli chełmskich szkół

26 IV

Dzień Patrona Szkoły (w programie uroczystości m. in. prezentacja dokonań p. Karoliny Uszczuk - wieloletniego dyrektora naszego liceum i nauczyciela matematyki, przedstawienie dorobku naukowego i artystycznego szkoły oraz wręczenie honorowych "Złotych Stefanków" - nagród społeczności uczniowskiej I LO - Dyrekcji: Antoniemu Skubiszewskiemu, Annie Moryl i Januszowi Krzywickiemu)

28 IV

Szkolny Dzień Olimpijczyka - spotkanie z laureatami i finalistami olimpiad oraz ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, ich rodzicami i nauczycielami

30 IV - 3 V

Wycieczka nauczycieli do Lwowa

4 V

Udział w Festynie Kultury Antycznej "Hellas et Roma" w Zamościu

5 V

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji

11-12 V

Część pisemna egzaminu dojrzałości

18 V

Dzień Regionu - prezentacje multimedialne gmin zachodniej części powiatu chełmskiego, konkursy o tematyce regionalnej, występy zespołów ludowych

19 V -
4 VI

Część ustna egzaminu dojrzałości

1 VI

Konkurs Wiedzy Biblijnej

7-9 VI

Próbne egzaminy dojrzałości dla klas II

9 VI

Pożegnanie maturzystów

17 VI

Dzień Europejski (m. in. prezentacje multimedialne "Droga Polski do UE", "Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczącej się Europy", referat "Korzenie cywilizacji europejskiej", konkursy)

20 VI

Udział w III Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Ślady Przeszłości

25 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2003/2004

1 IX

Inauguracja roku szkolnego 2004/2005

23-27 IX

Wizyta młodzieży z Goldberg - Gymnasium w Sindelfingen (Niemcy) oraz Gimnazjum im. A. Sapokosa w Utenie (Litwa)

24 IX

II Międzynarodowa Konferencja Chełmskiego Towarzystwa Współpracy z Miastami Partnerskimi "Partnerstwo" oraz I LO - "Historia alternatywna, czyli o miejscach, których już w Chełmie nie ma" (w programie m. in. otwarcie wystawy "Śladami przeszłości")

30 IX

Wręczenie dyplomów laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych oraz ich nauczycielom - opiekunom, wręczenie Grzegorzowi Siudemowi, uczniowi kl. II g, stypendium Prezesa Rady Ministrów

1 X

Przyznanie liceum tytułu "Szkoła z klasą"

9-10 X

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

13 X

Dzień Edukacji pod hasłem "Mistrzowie - nauczyciele, którzy tworzyli historię tej szkoły" (multimedialna prezentacja sylwetek prof. Ireny Stanisławskiej oraz prof. Stefana Mrożkiewicza)

20 X

Otrzęsiny uczniów klas pierwszych

27 X

Festyn Kultury Antycznej "Jeden dzień w starożytnym Rzymie"

2 XI

Koncert muzyczny Olega Dowgala pt. "Memory" dedykowany ofiarom zamachu terrorystycznego w Osetii Północnej

5 XI

Wizyta klasy prawno-lingwistycznej w Sejmie RP

10 XI

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

21 XI

Powołanie stowarzyszenia Światowy Zjazd Chełmian

20 XII

Wieczór Wigilijny Czterech Kultur - tradycje Świąt Bożego Narodzenia we Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji

22 XII

Spotkanie wigilijne nauczycieli i uczniów liceum

2005

4-5 I

Akcja charytatywna na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowej

7 I

III edycja "Idola Czarniecczyków"

9 I

Utworzenie w Liceum sztabu XIII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 I

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2005 "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" szkoła zajmuje 38. miejsce w kraju

15 I

Bal Studniówkowy 2005

22-23 I

XXXI Olimpiada Geograficzna i XXIV Olimpiada Nautologiczna - etap okręgowy

23 I

Lubelskie spotkanie opłatkowe Czarniecczyków

30 I - 4 II

Udział w XII Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych Scena Młodzieżowa - Poznań 2005

21-23 II

Dni Kultury Niemieckiej

28 II

Udział w konferencji "Przeciwko stereotypom i uprzedzeniom - kwestia żydowska na Ziemi Chełmskiej i Włodawskiej. Wskazówki, upamiętnienie"

14-18 III

Dni Kultury Francuskiej

14-18 III

Udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

16 III

VIII Festiwal Piosenki Francuskiej

17 III

"Tysiąc w rozumie" - edycja szkolna

18 III

Spotkanie młodzieży z poetą chełmskim Krzysztofem Kołtunem

1 IV

Podsumowanie działalności klas innowacyjnych

4 IV

Msza święta w intencji papieża Jana Pawła II

12 IV

Dzień Rosyjski

15 IV

Uroczyste pożegnanie klas trzecich

15-16 IV

IX Festiwal Teatrów Szkolnych 'Maska 2005'

18 IV

Rozpoczęcie części ustnej egzaminu dojrzałości

26 IV

Dzień Patrona Szkoły - prezentacja sylwetki pani Janiny Leszko - wieloletniej nauczycielki chemii w liceum, podsumowanie dorobku naukowego szkoły, wręczenie tradycyjnych "Złotych Stefanków" pani Teresie Kiwińskiej i Sławomirowi Górze - byłemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego

4 V

Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 V

Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu dojrzałości

5-8 V

Udział przedstawicieli I LO w międzynarodowym konkursie języka łacińskiego Certamen Ciceronianum Arpinas we Włoszech.

10 V

W IV Rankingu Kuriera Lubelskiego na najlepsze liceum ogólnokształcące województwa lubelskiego szkoła zdobywa Pozłacaną Tarczę - II miejsce

2 VI

Dzień Papieski - konkurs recytatorski, konkurs wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II

2-3 VI

Dni Kultury Antycznej

2-3 VI

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - udział młodzieży w spotkaniu z Krzysztofem Zanussim w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego i z Ernestem Bryllem w Chełmskiej Bibliotece Publicznej

6 VI

Dzień Regionu - prezentacja gmin powiatu chełmskiego w dorzeczu Bugu - prezentacje multimedialne, konkursy, etnograficzny tor przeszkód

13-14 VI

Spotkanie z absolwentem szkoły Jerzym Tuszewskim

17 VI

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Chełmskiego

24 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2004/05

25-29 VI

Udział w finale VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

1 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego 2005/06

16 IX

VI Misja do Czarncy

23-25 IX

VIII Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego

21 IX - 2 X

Wymiana międzynarodowa. Wizyta gości z Sindelfingen w Chełmie

29 IX

Uroczyste pasowanie na ucznia. Wręczenie legitymacji szkolnych uczniom klas pierwszych

5-6 X

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

13 X

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

18 X

Dzień Papieski

19 X

Otrzęsiny klas pierwszych

17-22 X

Wymiana międzynarodowa. Wizyta grupy młodzieży na Litwie

29 X

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

11 XI

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

30 XI

Dzień Kultury Prawnej

7 XI

Finał szkolnego konkursu "Tysiąc w rozumie"

12 XII

Sesja popularno-naukowa "Antyk u Mickiewicza"

21 XII

Wigilia Sześciu Kultur

22 XII

Jasełka szkolne 2005

                                                  2006                                                     

7 I

XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

18 I

IV edycja konursu wokalno-muzycznego "Idol Czarniecczyków"

28 I

Studniówka 2006

6-10 III

Dni Kultury Angielskiej

6-9 IV

X Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska 2006"

20-21 IV

Dni Kultury Niemieckiej

26 IV

Uroczyste obchody Dnia Patrona

9-12 V

Tydzień Przedmiotów Ścisłych

12 V

W V Rankingu Kuriera Lubelskiego na najlepsze liceum ogólnokształcące województwa lubelskiego szkoła zdobywa Brązową Tarczę - IV miejsce

17 V

Wizyta w szkole Prezesa Narodowego Banku Polskiego - prof. Leszka Balcerowicza

23 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2005/06

4 IX

Inauguracja roku szkolnego 2006/07

28 IX - 7 X

Wymiana międzynarodowa - wizyta grupy uczniów z Goldberg-Gymnasium z Sindelfingen

16 IX

Zjazd klasy XI B - matura '63

25-28 IX

Wymiana międzynarodowa - wizyta delegacji z Gimnazjum Adolfa Sapokosa z Litwy

3 X

Otrzęsiny klas I

6 X

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

16 X

VI Dzień Papieski

27-29 X

Udział Teatru Żywego Słowa "Oksymoron" w międynarodowym festiwalu teatralnym "Pjero dienos utenoje" w Utenie na Litwie

30-31 X

Porządkowanie grobów na cmentarzu przy ul. Lwowskiej przed Uroczytością Wszystkich Świętych

10 XI

Wizyta w szkole publicysty "Tygodnika Powszechnego", red. Marka Zająca

10 XI

Prezentacja książki Jana Witkowskiego "Licealiści Królowej Jadwigi i Czarnieckiego sprzed pół wieku"

27 XI

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Kanady

13 XII

Akcja zbierania słodyczy dla dzieci z chełmskiego szpitala

22 XII

Wigilia szkolna

2007

21 I

Lubelskie spotkanie opłatkowe Czarniecczyków

25-26 I

XXV Olimpiada Języka Łacińskiego - etap okręgowy

27 II

Wizyta Szkolnego Koła Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

28 II

Dzień Kultury Niemieckiej

2 III

Panorama klasy I b

4 III

Zmarła Anna Janda - nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w latach 1978-1992

5 III

Dzień Kultury Angielskiej 2007

26 IV

Uroczyste obchody Dnia Patrona

27 IV

Zakończenie roku szkolnego klas III

19 V
15-17 VI

I miejsce drużyny I LO w Zawodach Okręgowych oraz III w Etapie Centralnym XV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

23 V

Konferencja nt. "Internet - szansa czy zagrożenie?" zorganizowana w ramach Dni Kultury Chrześciajńskiej

3 VI

Podsumowanie Ruchu Olimpijskiego

14 VI

Spotkania z Astronomią

Źródło: strona www.1lo.chelm.pl

 Powrót