powrót                               Regulamin Komisji                                            
d/s Sędziów i Szkoleń
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

 • Komisja ds. Sędziów i Szkoleń PTT, zwana dalej Komisją, jest stałym organem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, powoływanym przez Zarząd Główny PTT.

 • Przewodniczącego Komisji mianuje ZG PTT. Przewodniczący proponuje do zatwierdzenia przez ZG PTT pozostałych uczestników prac Komisji: sekretarza i 2 - 5 członków.

 • Komisję powołuje i odwołuje ZG PTT w okresie swojej kadencji. Istniejąca Komisja pracuje do czasu powołania składu nowej Komisji.

 • Do zadań i obowiązków Komisji należy prowadzenie prac zgodnie z wytycznymi ZG PTT, a w szczególności:

  • aktualizacja istniejących przepisów i opracowywanie projektów nowych przepisów regulujących całokształt zagadnień sędziowskich,

  • przygotowywanie i przeprowadzenie szkoleń i seminariów dla sędziów, trenerów i instruktorów tańca,

  • przeprowadzanie egzaminów na uzyskanie lub podwyższenie kategorii sędziowskiej,

  • przedstawianie do zatwierdzenia przez ZG PTT listy egzaminatorów,

  • prowadzenie ewidencji i kartotek sędziów, trenerów, instruktorów i nauczycieli tańca zrzeszonych w PTT,

  • ogłaszanie listy sędziów na kolejny rok,

  • aktualizacja danych sędziowskich w CBD,

  • prowadzenia działań, których finalnym efektem jest ustalenie składów sędziowskich turniejów o randze Mistrzostw Polski,

  • proponowanie do zatwierdzenia przez ZG PTT składów sędziowskich turniejów wyznaczonych przez Zarząd,

  • przedstawianie do zatwierdzenia przez ZG PTT kandydatów na szkolenie sędziów IDSF,

  • współpraca z komisjami ZG PTT w zakresie spraw sędziowskich,

  • sporządzanie okresowych sprawozdań z prac komisji,

  • wykonywanie innych zadań dotyczących środowiska sędziowskiego, zleconych przez ZG PTT.

 • Komisja pracuje na podstawie okresowych planów pracy w składzie zależnym od bieżącej problematyki.

 • Do wykonania swoich zadań Komisja ma prawo zasięgać opinii ekspertów.

 • W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Główny PTT.

Regulamin został zatwierdzony w dniu 15 kwietnia 2007 roku.