powrót                       Regulamin Stażu Sędziowskiego                                   
w Polskim Towarzystwie Tanecznym

 • Sędzia pragnący podwyższyć swoją kategorię sędziowską zgłasza się do Komisji ds. Sędziów i Szkoleń i uzgadnia z sekretarzem Komisji tryb i tempo odbywania stażu.

 • Po uzgodnieniu ilości planowanych turniejów stażowych sędzia dokonuje wpłaty na konto ZG PTT w wysokości będącej iloczynem ilości planowanych turniejów stażowych i stawki bazowej, której wysokość na dany rok ustala Prezydium ZG PTT.

 • Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 1. przyjmowane są do harmonogramu stażów do 20 listopada roku poprzedzającego turnieje stażowe.
  W przypadku zgłoszeń po tym terminie Komisja nie gwarantuje sędziemu komfortowego planu stażu.

 • Po opracowaniu harmonogramu Komisja potwierdza wszystkim sędziom terminy i miejsce stażu.

 • Sędziowie odbywają staż w zespołach 5 - 6 osobowych. Składy zespołów są zmienne. Każdym zespołem opiekuje się podczas turnieju sędzia - promotor, któremu sędziowie - stażyści po każdym tańcu oddają wypełnione kartki.

 • Sędziowie - promotorzy wyznaczani są na poszczególne turnieje z grupy sędziów zatwierdzonej na dany rok przez Prezydium ZG PTT na wniosek Komisji.

 • Zadaniem sędziego - promotora jest sprawdzenie praktycznych umiejętności sędziego - stażysty.

 • Dla realizacji powyższego zadania sędzia - promotor w trakcie poszczególnych tańców ma prawo zadawać pytania sędziom - stażystom.

 • Sędzia - promotor w trakcie turnieju stażowego ma obowiązek przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi sędziami - stażystami.

 • Po zakończeniu turnieju sędzia - promotor wpisuje swoją opinię do indeksu każdego sędziego - stażysty, sporządza protokół, w którym zapisuje swoją ocenę każdego sędziego - stażysty i przed upływem tygodnia od dnia turnieju wysyła go na adres Komisji. Sędzia - promotor ma obowiązek poinformować sędziów - stażystów o treści zapisów w protokole.

 • Wyznaczony członek Komisji przenosi dane z protokołu do akt sędziego.

 • Po pozytywnym odbyciu ilości turniejów stażowych wyznaczonej przepisami sędziowskimi sędzia jest informowany przez Komisję o najbliższym terminie egzaminu.

 • Sędzia ma obowiązek przystąpić do egzaminu w ciągu dwóch lat od daty zakończenia stażu. W przypadku, gdy sędzia nie przystąpi do egzaminu w wyżej wymienionym okresie, rozpoczyna od początku staż na wyższą kategorię sędziowską.

 • W przypadku szczególnie zasłużonych dla ruchu tanecznego sędziów pragnących podwyższyć swoją kategorię sędziowską może być zastosowana procedura uproszczona, polegająca jedynie na zaliczeniu 3 - 5 turniejów stażowych. Wyżej wymienieni sędziowie nie ponoszą opłat, o których mowa w punkcie 2. niniejszego regulaminu. Decyzję o zakwalifikowaniu sędziego do tej procedury podejmuje ZG PTT na wniosek Komisji ds. Sędziów i Szkoleń.


Okres przejściowy.


 • Osoby, które do daty uchwalenia niniejszych przepisów odbyły staże sędziowskie w ilości turniejów większej niż 4/5 limitu wymaganego do uzyskania wyższej kategorii sędziowskiej, kontynuują staż na zasadach dotychczas obowiązujących przepisów. Osoby te mają obowiązek przesłać do dnia 20 listopada 2007 na adres Komisji ds. Sędziów i Szkoleń informację o ilości odbytych staży sędziowskich.

 • Osoby, które do daty uchwalenia niniejszych przepisów odbyły staże sędziowskie w ilości turniejów większej niż 2/5 lecz nie większej niż 4/5 limitu wymaganego do uzyskania wyższej kategorii sędziowskiej, mają prawo wyboru rodzaju procedury odbywania stażu sędziowskiego. Swój wybór osoby te zgłaszają na piśmie do dnia 20 listopada 2007 do Komisji ds. Sędziów i Szkoleń wraz z informacją o ilości odbytych staży sędziowskich. Komisja ds. Sędziów i Szkoleń wydaje osobie spełniającej powyższy warunek odpowiednie zaświadczenie, które jest podstawą do kontynuowania stażu. Zaświadczenie musi być okazywane sędziemu głównemu lub odpowiednio sędziemu - promotorowi. Osoby, które wybiorą odbywanie stażu według starych zasad mają jednak obowiązek odbycia stażu według nowych zasad. w jednym turnieju.

 • Osoby, które do daty uchwalenia niniejszych przepisów odbyły staże sędziowskie w ilości turniejów nie większej niż 2/5 limitu wymaganego do uzyskania wyższej kategorii sędziowskiej, odbywają staż według procedur opisanych w niniejszych przepisach.

Zatwierdzono uchwałą ZG PTT nr 43/2007 z dnia 07 września 2007 roku.