powrót                                 Regulamin Komisji                                                  
d/s Skrutinerskich i Sędziów Skrutinerów

 • Komisja ds skrutinerskich Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem powoływanym przez Zarząd Główny PTT.

 • Komisja powoływana jest na okres kadencji ZG PTT.
  Tryb i termin przeprowadzania wyborów określają
  Zasady wyboru Komisji (załącznik nr 1).

 • W skład Komisji wchodzi 5 osób:
  - przewodniczący,
  - zastępca przewodniczącego,
  - sekretarz
  - oraz 2 członków.
  Na zewnątrz Komisja reprezentowana przez przewodniczącego lub osobę przez niego uprawnioną.
  Podział obowiązków (Załącznik nr 2).

 • Do zadań i obowiązków Komisji należą:

  • prace związane z dostosowaniem programu komputerowego PTT do:
   • sprawnego oraz poprawnego obliczania wyników turniejów i systemu ich rejestracji ,
   • współpracy z centralną bazą danych PTT,
   • aktualnych przepisów PTT ;

   • organizacja szkoleń dla sędziów skrutinerów , w tym:
    • opracowanie tematyki szkoleń i seminariów,
    • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i seminariów dla sędziów skrutinerów oraz dla kandydatów na sędziów skrutinerów,
    • powoływanie szkoleniowców;

   • organizacja egzaminów dla sędziów skrutinerów w tym:
    • opracowanie programów egzaminów na sędziów skrutinerów oraz egzaminów na podwyższenie kategorii,
    • opracowanie wymagań formalnych, wymogów egzaminacyjnych dla kandydatów na sędziów skrutinerów oraz na podwyższenie kategorii,
    • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów dla sędziów skrutinerów oraz dla kandydatów na sędziów skrutinerów,
    • powoływanie egzaminatorów i typowanie składów komisji egzaminacyjnych;

   • proponowanie składów komisji skrutacyjnych na turnieje mistrzowskie, IDSF i inne na które składy sędziowskie zatwierdza Zarząd Główny PTT;

   • przedstawienie do biura PTT w terminie ustalonym przez ZG PTT listy sędziów skrutinerów uprawnionych do otrzymania licencji na dany rok kalendarzowy;

   • nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów skrutinerów zaleceń i aktualnych przepisów ZG PTT (w tym : korzystanie z programów komputerowych zatwierdzonych przez ZG PTT, terminowe przesyłanie wyników do centralnej bazy PTT);

   • udzielanie wyróżnień oraz nakładanie kar regulaminowych, występowanie do Sądów Koleżeńskich w przypadku nie przestrzegania przepisów sędziowskich, łamanie innych przepisów wewnętrznych lub nieetyczne postępowanie przez sędziów skrutinerów;

   • współpraca z komisjami ZG PTT (w tym komisją ds Sędziów) w zakresie opracowania lub uaktualniania przepisów sędziowskich, organizacji i przeprowadzania imprez tanecznych, systemów obliczania wyników turniejów oraz pobierania danych i rejestracji w centralnej bazie danych PTT w zakresie dotyczącym warunków i zasad pracy sędziów skrutinerów;

   • zbieranie i analizowanie uwag i wniosków dotyczących pracy komisji skrutacyjnych, problemów sędziów skrutinerów itp. w celu bieżącej aktualizacji przepisów, programów i sposobów przeprowadzania egzaminów, usprawnienia programów komputerowych i pracy komisji skrutinerskich na turniejach itp...

  • Komisja pracuje w oparciu o Statut PTT, uchwały Walnych Zjazdów i przyjęte regulaminy.

  • Posiedzenia całej Komisji są zwoływane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb. Pomiędzy posiedzeniami członkowie Komisji kontaktują się i podejmują uchwały na drodze korespondencji listownie lub drogą elektroniczną.

  • W sprawach spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem decyduje ZG PTT.
  (Załącznik nr 1)
  Zasady wyboru Komisji.
  • Nie później niż na drugim zebraniu ZG PTT nowej kadencji następuje wybór przewodniczącego Komisji.

  • Po otrzymaniu nominacji przewodniczący kompletuje i przedstawia skład komisji do zatwierdzenia przez ZG PTT.  (Załącznik nr 2)
  Przydział czynności członków Komisji.


  Przewodniczący:
  koordynacja pracy Komisji, reprezentowanie komisji na zewnątrz, sprawozdania dla Prezesa PTT.

  Zastępca przewodniczącego:
  reprezentowanie komisji w zastępstwie przewodniczącego, koordynacja prac nad wybranymi problemami, ewidencja skrutinerów, aktualny spis skrutinerów na dany rok,

  Sekretarz:
  protokoły z posiedzeń Komisji,

  Członkowie:
  przygotowanie i opracowywanie materiałów zgodnych z zakresem prac komisji.